TR
ING
Anasayfa
Hakk?m?zda
Hizmetlerimiz
Avantajlar?m?z
Skip Navigation Links
?leti?im
       

Uzman Kadro ve Do?ru ??z¨¹mler


Avrupa Birli?i¡¯ne uyum amac?yla ?evre alan?nda bir?ok Y?netmelik ve Tebli?ler yay?mlanmaktad?r. Bunlardan bir b?l¨¹m¨¹ ?e?itli at?k bi?imlerinin geri toplama, geri kazan?m ve bertaraf sistemlerinin geli?tirilmesi ve kurulumuna y?neliktir. Y¨¹r¨¹rl¨¹?e girmeleriyle birlikte bu Y?netmelik ve Tebli?ler kamu kurulu?lar? ve ?zel sekt?re bir?ok sorumluluklar getirmektedir. S?z konusu mevzuatlar?n toplumda ve sanayide kar??l???n? bulabilmesi ve amac?n? ger?ekle?tirebilmesi i?in, gerekli alt yap?lar?n haz?rlanmas?, at?k geri toplama ve geri kazan?m konular?nda bilin?lenmenin sa?lanmas? gerekmektedir.

G¨¹n¨¹m¨¹z¨¹n kompleks ve de?i?en d¨¹nyas?nda, i?letmelerin kendilerini ba?ar?ya ula?t?racak sonu?lara ihtiyac? bulunmaktad?r. Bu ba?lamda DEG-SAN alan?nda uzman kadrosuyla, Avrupa Birli?i¡¯ne uyum s¨¹recinde T¨¹rkiye¡¯de yeni bir at?k bi?imi olarak tan?mlanan ELEKTR?KL? ve ELEKTRON?K ATIKLARIN toplanmas? ve geri d?n¨¹?¨¹m¨¹ konusunda her sekt?rden ¨¹retim ve hizmet i?letmelerine tam kapsaml? ??z¨¹m ortakl??? sa?lamaktad?r.

Bunlari Biliyormuydunuz ?


 1 ton metal at???n geri d?n¨¹?t¨¹r¨¹lmesi sonucunda 1300 kg hammadde tasarrufu sa?lan?r. T¨¹rkiye'de y?ll?k olarak toplam 2 milyon tona ula?maktad?r.

 

1 ton ?eli?in geri d?n¨¹?t¨¹r¨¹lmesi ile yakla??k 1,2 ton demir cevherine, 800 kg'l?k k?m¨¹r¨¹n yanmas? ile elde edilebilecek enerjiye  yakla??k 70 kg kire? ta??na duyulacak ihtiya? ortadan kalkar.

 

1 kg harddiskin ¨¹retiminde gerekli olan yakla??k 1 kg plasti?in ¨¹retiminde; 19 m3 do?algaz, 4 kutu ham ya? ve 200 litre su kullan?lmaktad?r.

 

Ara?t?rmalara g?re metallerin geri kazan?lmas? i?in harcanan enerji metallerin madenlerden ??kart?lmas? i?in gereken enerjiden ?ok daha azd?r. ?rne?in; geri kazan?lm?? metalden 1 ton al¨¹minyum elde etmek i?in gereken enerji cevherden ??kart?lacak al¨¹minyum i?in harcanan enerjinin %42¡¯sidir.  Ayn? ?ekilde bak?r bile?enlerinin geri kazan?lmas? i?in gereken enerji bu metallerin madenlerden ??kart?lmas? i?in gereken enerjinin sadece%13¡¯¨¹,  demir/?elik i?in ise %19¡¯u kadard?r.

Yeniden kazan?labilir al¨¹minyumun kullan?lmas? al¨¹minyumu s?f?rdan imal edilmesine oranla %35¡¯e varan enerji tasarrufu sa?lamaktad?r.? T¨¹m Haklar? Degsan'a Aittir.